نمونه رول شیرینگ

نمونه رول شیرینگ تهیه شده توسط شرکت دانا پلاست ایرانیان برای یک و یک.